Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transformational Entrepreneurship

noun | [ trans·​for·​ma·​tion·​al ] [ ahn-truh-pruh-nur-ship ]

Transformational Entrepreneurship is the ability to create innovative solutions that enable change and maximize long-term economic and societal impact. It is about thinking beyond monetary goals, and the ability to take purposeful action towards creating systemic changes in the lives of individuals as well as organisations, leading to greater empowerment of people and society. It is the ability to approach problems systematically, address root causes, unlock human potential, enhance relationships and mutual learning.

Transformational Entrepreneurship is an important life skill for young people, to be drivers of humane, fair, inclusive and sustainable development.

Transformational Entrepreneurship In Action

The person will be able to:

 • Take the initiative to visualise beyond the immediate or obvious goals.
 • Proactively collaborate and nurture relationships and hold on to people
 • Take risks and work with new people and approaches.
 • Delay gratification and put others’ needs before their own
 • Overcome obstacles and stay aligned to their goals despite difficulties.
 • Seek a greater social purpose in their work.
 • Advocate for causes that might not be business-oriented but contribute towards societal change.
 • Solve complex social issues in fair, inclusive and sustainable ways.
 • Create and offer opportunities for fair and equitable growth.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Perseverance is the ability to put in continued, thorough and diligent...

Learn more

Tolerance of Ambiguity is the ability to perceive ambiguous situations as...

Learn more

Perspective Taking is the ability to imagine and understand a situation...

Learn more

Emotional Regulation is the ability to be aware of, understand and...

Learn more

Numeracy is the ability to use and comprehend numbers in our...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transformational Entrepreneurship

noun | [ trans·​for·​ma·​tion·​al ] [ ahn-truh-pruh-nur-ship ]

Transformational Entrepreneurship is the ability to create innovative solutions that enable change and maximize long-term economic and societal impact. It is about thinking beyond monetary goals, and the ability to take purposeful action towards creating systemic changes in the lives of individuals as well as organisations, leading to greater empowerment of people and society. It is the ability to approach problems systematically, address root causes, unlock human potential, enhance relationships and mutual learning.

Transformational Entrepreneurship is an important life skill for young people, to be drivers of humane, fair, inclusive and sustainable development.

Transformational Entrepreneurship In Action

The person will be able to:

 • Take the initiative to visualise beyond the immediate or obvious goals.
 • Proactively collaborate and nurture relationships and hold on to people
 • Take risks and work with new people and approaches.
 • Delay gratification and put others’ needs before their own
 • Overcome obstacles and stay aligned to their goals despite difficulties.
 • Seek a greater social purpose in their work.
 • Advocate for causes that might not be business-oriented but contribute towards societal change.
 • Solve complex social issues in fair, inclusive and sustainable ways.
 • Create and offer opportunities for fair and equitable growth.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Logical Thinking is the ability to apply logic to better understand...

Learn more

Self-Esteem is our sense of our own value or worth, or...

Learn more

Information Synthesis is the ability to gather, analyze and evaluate information...

Learn more

Media Literacy is the ability to critically understand, analyse and interpret...

Learn more

Delayed Gratification is the ability to resist the temptation for an...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता

बदल घडवून आणणाऱ्या तसेच दीर्घकालीन आर्थिक व सामाजिक परिणाम कमाल पातळीवर साधणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपाय योजनांची निर्मिती करण्याची क्षमता म्हणजे परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता होय. यामध्ये केवळ आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या पलीकडे जाऊन मानवी जीवनात तसेच संस्था पातळीवरील कार्यपद्धतीमध्ये बदल घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. अशा प्रयत्नातून व्यक्ती आणि समाज अधिक सक्षम होतात. या क्षमतेमध्ये समस्यांची पद्धतशीर हाताळणी करणे, समस्येच्या मुळापर्यंत जाऊन कारणे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे मानवी क्षमतांचा अवकाश मुक्त करणे आणि नातेसंबंधातील जवळीक वाढवून परस्परांकडून शिकण्याची वृत्ती वाढवणे अपेक्षित आहे.

तरुणांनी उद्याच्या मानवी चेहरा असणाऱ्या न्याय्य समावेशक वृत्तीचा आणि निरंतरपणे शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करू शकेल अशा समाज रथाचे सारथी व्हावे, हे स्वप्न साकार होण्यासाठी परिवर्तन अभिमुख उद्योजकता हे अत्यंत महत्त्वाचे जीवन कौशल्य आहे

परिवर्तनाभिमुख उद्योजकता या कौशल्याची व्यवहारातील अभिव्यक्ती

हे कौशल्य आत्मसात केलेली व्यक्ती पुढील काही गोष्टी करण्यासाठी सक्षम झालेली दिसते.

 • जीध्येयेउघडकिंवानजीकच्याभविष्यातील आहेत, त्या पलीकडे विचार करून भविष्यातील चित्र उभे करण्यासाठी पुढाकार घेणे.
 • स्वतः पुढाकाराने सहयोग देणे, नातेसंबंध अधिक दृढ करणे आणि लोकांना धरून राहणे.
 • नवी माणसे नवनवे दृष्टिकोन आपलेसे करण्यासाठी जोखीम पत्करणे.
 • व्यक्तिगत यश/ समाधान मिळवण्यासाठी सबुरी राखून, प्रसंगी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवून इतरांच्या गरजांना प्राधान्य देणे.
 • वाटेतील अडथळ्यांना न जुमानता स्वतःच्या ध्येय मार्गावर अविचल राहणे.
 • आपल्या कामातून एखादा मोठा सामाजिक हेतू साध्य व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.
 • व्यावसायिकदृष्टिकोनातूनकामातीलनफ्यातोट्याचेगणितबाजूलाठेवूनसामाजिकबदलासाठीहोणाऱ्याकामातयोगदानदेणेआणिवेळोवेळीत्याकामाचेसमर्थनकरणे.
 • गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या न्याय्य समावेशक रीतीने आणि केलेले बदल टिकाऊ राहतील अशा मार्गाने सोडवणे
 • न्याय आणि समताधारित विकासासाठी संधी निर्माण करणे आणि तशा त्या इतरांनाही देणे.

इतर भाषांतील समानार्थी शब्द

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Curiosity is the ability to apply a sense of wonder and...

Learn more

Analytical Thinking is the ability to examine information or a situation...

Learn more

Creative Thinking is the ability to engage in the generation, evaluation...

Learn more

Self-Efficacy is the belief we have in our own capacity and...

Learn more

Responsibility is the ability to recognize our role, purpose and appropriate...

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna (Transformational Entrepreneurship) chu danglamna thlen leh eibar zawnna leh indawr tawnna a chinfel dan thar hman thiam a ni a. Sum leh pai a tum leh bituk piah lam ngaihtuah leh mimal nun ah leh Pawl ang pawha awmze nei tak a thlakthlengna nei thei tur a hmalakna tha tak siamtheihna te a ni. Buaina awmze nei tak a hmachhawn te , a chhan bul pui chinfel, mihring theihna haichhuah leh inkungkaihna tha leh inrem tak a inzir tlan te a a keng tel bawk.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna (Transformational Entrepreneurship) hi thalai te tan hringnun khalh kaltu, dikna leh hmaih nei lo a hmasawnna a kaltluan theih nan a puitu tangkai tak a ni.

Danglamna thlen tura mahni ke a din tumna hman chhuah dan

Miin heng te hi a lanchhuah tir thei tur a ni:

 • Tum neih sa leh hriatchawp thulhah pawh a piah lam thil hmu thiam chung a hmalak
 • Thawhhona tha nei tura thahnem ngaih leh inkungkaihna dim dawih taka vawn leh midangte chelh that
 • Thil thar hmachhawn ngam a mithar leh chin dan thar thawh pui thiam
 • Mahni nawmna dahtha a midang mamawhna dah pawimawh hmasak
 • Buaina hneh a , harsatna tawh chang pawh a tum ram lam thlir tlat
 • A huho a hlawk tlanna tur thil lian zawk ngaihtuah chhuah
 • Sumdawnna lam hawi ni kher lo vantlang tan a tha thlenna tur kawng a palai hnathawh
 • Buaina chi hrang hrang diktak leh hleih bik nei lo a tluang tlam tak a chinfel
 • Dik tak leh intluktlang a hmasawnna awm thei hamthatna chhawpchhuah

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Lainatna (Compassion) kan tih chu midang te tawrhna kan hriatthiampui a, kan tawrhpuina leh chhawk tura an tan a kan tih theih ang te kan tih sak duh

Learn more

Thil tihchhin ngamna (Risk Taking) chu tih tur hlen nan emaw mimal hlawkna hmuh nan a chona sang tak tak keng tel leh hlawhchham theihna remchang awm te tawng

Learn more

Hriatthiamna ngah (Tolerance of Ambiguity) kan tih chu thil chiang lo leh fello deuh te pawh pawm tlaka ngaih theih te, thutlukna siam tawh ah thil mumal lo deuh a thlen

Learn more

Sum leh pai hriatthiamna (Financial Literacy) chu mimalah leh chhungkuaa sum leh pai enkawl tura thiamna ngai te, hmangchang leh dan tangkai te, chin dan phung tha

Learn more

Nunho thiamna (Social Awareness) chu mi chi hrang hrang chawrchhuahna in ang lo tak tak te, sakhuana, hnam, mipa emaw hmeichhia emaw, khawtlang a dinhmun in ang

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता एक ऐसी योग्यता है जो नवाचारी समाधान करती है । यह दीर्घकालिक आर्थिक – सामाजिक सुधार के लिए परिवर्तन को सम्भव बनाती है । यह व्यक्ति और समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। व्यक्तियों के जीवन और संगठनों में परिवर्तन की क्षमता बढ़ाती है ।

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता युवा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशल है । यह उनको मानवीय व निष्पक्ष होना सिखाती है तथा उनका समावेशी व सतत विकास करती है ।

परिवर्तनकारी उद्यमशीलता इस कौशल के व्यवहार में

व्यक्ति यह करने में सक्षम हो सकेगा :
• तात्कालिक /स्पष्ट लक्ष्य के परे जाकर कल्पना करने की पहल करना ।
• सक्रिय सहयोग एवं संबन्धो की देखभाल ।
• नये लोग तथा दृष्टिकोण के साथ काम करने का जोखिम उठाना ।
• अपनी संतुष्टि / जरूरतों की अपेक्षा और दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना ।
• कठिनाई के बावजूद अपने लक्षयों से जुड़े रहना एवं बाधाओं पर काबू पाना ।
• अपने कार्य में बड़े सामाजिक लक्षय तलाश करना ।
• ऐसे कारणों की हिमायत करना (महत्तव देना) जो कि व्यवसाय से संबंधित न होकर सामाजिक बदलाव के लिए योगदान देते है
• जटिल समस्याओं को निष्पक्ष समावेशी एवं सतत तरीकों से सुलझाना ।
• निष्पक्ष एवं समान विकास के अवसर सृजित करना ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

अपरिचित स्थितियों तथा समस्या परिदृश्यों को अच्छी तरह से समझने के लिए तर्क का सही प्रयोग करना ही तर्कसंगत सोच कौशल है । तर्क एक ऐसी पद्धति है, जो कारण आधारिक, संरचनात्मक और क्रमिक है

Learn more

यह स्थिति को समझने और उसके बारे में कल्पना करने की क्षमता है जो इस पर आधारित है कि यह दूसरो को कैसा दिखता है और इसके प्रति उनकी संज्ञानात्मक व भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या है। यह क्षमता

Learn more

संख्यात्मक काम पर और सामान्य रूप से समाज में कार्य करने के लिए आवश्यक स्तर पर गणित का उपयोग करने, गणितीय जानकारी को समझने और उपयोग करने, गणितीय जानकारी की गणना तथा जोड़-

Learn more

यह एक ऐसी योग्यता है, जो भविष्य के बारे में सोचती है, किसी कार्य को करने के लिए या लक्ष्य  पूर्ति के लिए मानसिक रूप से उसके बारे  में पहले से सोच - विचार करती है । यह योग्यता किसी विशिष्ट /

Learn more

एजेंसी का भाव एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने जीवन के बारे में विरोध की स्थिति में भी सुविचारित निर्णय लेने तथा स्वतः रूप से कार्य करने, निर्णय लेने में

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતાનો અર્થ નવીન ઉકેલો બનાવવાની ક્ષમતા છે જે પરિવર્તનને સક્ષમ કરે છે અને લાંબા ગાળાની આર્થિક અને સામાજિક અસરમાં વધારો કરે છે. તે નાણાકીય ધ્યેયોથી આગળ વિચારવાનું છે, અને વ્યક્તિઓ તેમજ સંસ્થાઓના પ્રણાલીગત જીવનમાં ફેરફારો કરવા માટે હેતુપૂર્ણ પગલાં લેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જે લોકો અને સમાજને વધુ સશક્તિકરણ તરફ દોરી જાય છે. તે સમસ્યાઓનો વ્યવસ્થિત રીતે સંપર્ક કરવાની, મૂળ કારણોને સંબોધિત કરવાની, માનવ સંભવિતતાને છુટી કરવાની, સંબંધોને વધારવાની અને પરસ્પર શીખવાની ક્ષમતા છે.
પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા એ યુવાન લોકો માટે માનવીય, ન્યાયી, સમાવિષ્ટ અને લાંબા સમય સુધી જાળવી વિકાસના નેતા બનવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જીવન કૌશલ્ય છે.

પરિવર્તનશીલ ઉદ્યોગસાહસિકતા ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

વ્યક્તિ નીચેની બાબતો કરી શકશે:
● તાત્કાલિક અથવા સ્પષ્ટ લક્ષ્યોથી આગળ વધારવા કલ્પના કરવા માટે પહેલ કરી શકશે.
● સક્રિયપણે સહયોગ કરી શકશે અને સંબંધોનું જતન કરી શકશે અને લોકોને સાથે શકશે.
● જોખમ લો અને નવા લોકો અને અજાણ્યા અભિગમો સાથે કામ કરો
● આનંદ વ્યક્ત કરવામાં ધીરજ રાખી શકશે અને અન્યની જરૂરિયાતોને પોતાની જરૂરિયાતો પહેલાં
મૂકી શકશે
● અવરોધોને દૂર કરવામાં અને મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં તેમના લક્ષ્યો સાથે અનુરૂપ રહેવા
માટે સક્ષમ હશે.
● તેમના કાર્યમાં એક મોટો સામાજિક હેતુ શોધી શકશે.
● એવા કારણોની હિમાયત કરી શકશે જે કદાચ વ્યવસાયલક્ષી ન હોય પરંતુ સામાજિક અથવા
પર્યાવરણીય પરિવર્તનમાં યોગદાન આપે.
● જટિલ સામાજિક મુદ્દાઓને ન્યાયી, સમાવિષ્ટ અને ટકાઉ રીતે ઉકેલવામાં સક્ષમ હશે.
● વાજબી અને સમાન વૃદ્ધિની તકો ઊભી કરી શકશે અને અર્પણ કરી શકશે.

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ધૈર્ય એ આપણા લાંબા ગાળાના ધ્યેયોને ઉત્કટ અને ખંત સાથે આગળ વધારવાની ક્ષમતા છે. ધીરજ એ તેના પ્રેમ માટે કંઈક કરવાનું અને મુશ્કેલીઓ અને અવરોધો હોવા છતાં તેને લાંબા સમય સુધી વળગી રહેવાનું સંયોજન છે.

Learn more

અનુકૂલનક્ષમતા એ અનિશ્ચિતતા, નવી માહિતી, સંજોગો અથવા લોકોને અસરકારક રીતે પ્રતિસાદ આપવા માટે આપણા વિચારો અને વર્તનમાં ફેરફાર કરવાની ક્ષમતા છે. કાર્ય પ્રવૃતિઓ અને ઉદ્દેશ્યોને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવાની નવી રીતો શીખવાની ઈચ્છા તેમાં સમાયેલી છે.

Learn more

કોઠાસૂઝ એ સર્જનાત્મક રીતે વિચારવાની, ઉકેલો શોધવાની અને ઉપલબ્ધ સંસાધનોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવાની, સમસ્યાઓ ઉકેલવા અને લક્ષ્યો હાંસલ કરવાની ક્ષમતા છે.

Learn more

વિલંબિત પ્રસન્નતા એ લાંબા ગાળા માટે મૂલ્યવાન અથવા વ્યક્તિગત રીતે સંતોષકારક પુરસ્કાર મેળવવાની આશામાં તાત્કાલિક સંતોષ માટે લાલચનો પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા છે. આ માટે ભાવિ પુરસ્કારની અપેક્ષામાં તાત્કાલિક આનંદને આગળ કરીને ભાવનાત્મક પાસાઓને બદલે પુરસ્કારના બૌદ્ધિક પાસાઓ પર હાજરી આપવાની ક્ષમતાની જરૂર છે.

Learn more

સુગમતા એ આપણી મૂળભૂત ઓળખને બદલ્યા વિના, અનુકૂલન કરવાની અથવા પરિવર્તનનો સામનો કરવાની ક્ષમતા છે. તે મુશ્કેલીઓ, આઘાત, નિષ્ફળતા, ધમકીઓ અથવા તણાવના નોંધપાત્ર સ્ત્રોતોનો સામનો કરવા અને સકારાત્મક પરિણામ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે.

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

వర్తక రూపతరణం

వర్తక రూపాంతరకరణ అనగా వినూత్నమైన పరిష్కారాల ద్వారా మార్పును తీసుకువస్తూ దీర్ఘకాలంలో ఆర్థికంగా సాంఘికంగా ప్రభావాన్ని కలిగించటం.

ఇది వ్యవస్థలలోనూ, సంస్థలలోనూ, వ్యక్తిగత జీవితాలలోనూ సంస్థాగత మార్పులను తీసుకురావడం కొరకు ఉద్దేశించిన ప్రయోజనకరమైన పనులు చేయడానికి ఆర్థిక లక్ష్యాల కన్నా ప్రజల, సంఘం యొక్క సాధికారతను సాధించుట కోసం ఆలోచించటం. 

ఇది క్రమపద్ధతిలో సమస్యల మూల కారణాలను తెలుసుకోవడం, మానవ శక్తిని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవడం, పరస్పర సంబంధాలను అభివృద్ధి చేయడం, పరస్పరం నేర్చుకోవడం అనే ఒక సామర్థ్యం. 

మానవత్వంలో, నిష్పక్షపాతంగా, అందరిని కలుపుకొంటూ, సుస్థిరమైన అభివృద్ధి చోదకులైన యువతకు వ్యాపార రూపాంతరం అనేది ఉండవలసిన ఒక ముఖ్యమైన నైపుణ్యం.

వర్తక రూపతరణం ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

ఆచరణలో వర్తక రూపాంతరం (కొన్ని ముఖ్య సూచికలు)

వర్తక రూపాంతరణం అనే నైపుణ్యం తెలిసిన వ్యక్తి ఈ క్రింది లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు:

 • తక్షణం కనిపించే లక్ష్యాలకు అదనంగా దీర్ఘాకలిక ప్రయోజనాలను ఊహించగలిగి ఉంటాడు. 
 • చురుకుగా ఉంటూ వివిధ వ్యక్తులతో సంబంధ బాంధవ్యాలనను సరస్పర సహకారాన్ని నెలకొల్పుతాడు. 
 • నూతన విధానాలతో, కొత్త వ్యక్తులతో పని చేయడానికి, సాహసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు..
 • తన అవసరాలను ఇతరుల కొరకు త్యాగం చేసి ఆలస్యంగా ప్రతిఫలం పొందడానికి సిద్ధపడతాడు 
 • లక్ష్యాలను సాధించడంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ వాటిని అధిగమించి పని చేస్తాడు
 • తమ పనిలో గొప్ప సామాజిక ప్రయోజనాన్ని చూస్తారు.
 • వ్యాపారపరంగా కాకుండా సమాజానికి పర్యావరణ హితమైన మార్పులను కలిగించే విషయాలను ప్రచారం చేస్తారు. 
 • సంక్లిష్టమైన సామాజిక సమస్యలను పక్షపాత ధోరణి లేకుండా సుస్థిరంగా ఉండి, అందరికీ హితమైన విధంగా పరిష్కరిస్తారు. 
 • న్యాయమైన మరియు సమానమైన వృద్ధి అవకాశాలను సృష్టించగలదు మరియు అందించగలదు.

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

లక్ష్యాలను సాధించడానికి, సమస్యలను పరిష్కరించుకోడానికి అందుబాటులో ఉన్న వనరులను చక్కగా

Learn more

అత్యంత ఇష్టంతో, పట్టుదలతతో మన దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించే సామర్థ్యాన్ని గ్రిట్ లేదా నిబ్బరం మనోదారుఢ్యం

Learn more

ఒక నైపుణ్యంగా, మీడియా అక్షరాస్యత అనేది వివిధ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా బాధ్యతాయుతంగా నిమగ్నం కావడానికి మద్దతు ఇస్తుంది.

Learn more

పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారుతూ, మార్పును గుర్తించి

Learn more

విద్యార్థులు సాహసోపేతమైన కృత్యాలను చేస్తూ వైఫల్యాలు సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮਤਾ

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮਤਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਹੈ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮਤਾ ક્રિયામાં (કેટલાક મુખ્ય સૂચકાંકો)

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ (ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ)

ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰ-ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ये रूप में भी जाना जाता है:

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

Learn more

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਥਿਤੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ

Learn more

ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ

Learn more

ਧੀਰਜ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

Learn more

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ

Learn more
Home
Events
Contact
Media
Skill tags
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ಪರಿರ್ವತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕೌಶಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವ, ಮತ್ತು ಜನರ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ  ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪರಿಹರಿಸುವ, ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುವ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿವರ್ತನನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ  ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

ಪರಿರ್ವತನಶೀಲ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ
(ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳು)

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು:

 • ತಕ್ಷಣದ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
 • ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ಹೊಸ ಜನರು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು. 
 • ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇತರರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು.
 • ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದುವುದು
 • ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಲ್ಲದ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
 • ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ, ಸಮನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು .
 • ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವುದು.

Feedback

We invite you to share your feedback and comments on the LSC India Glossary. We are very keen to hear your ideas and suggestions as we continue to make the India Glossary better and more relevant. Write to us

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SHARE

Download PDF

EXPORE OTHER Life Skills

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯ ತುಣುಕನ್ನು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಪರಾನುಭೂತಿಯು ಇತರರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಕಠಿಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೌಶಲವೇ ಭಾವನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

Learn more

ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ಇತರರ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸಂಕಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.

Learn more
Home
Events
Contact
Media